صبحانه و چاشتکمی صبر کنید...

ترکیب های پیشنهادی برای یک صبحانه سالم و مقوی:

  1. ترکیب ارده با شیره انگور یا توت یا سه شیره
  2. ترکیب روغن زرد اعلاء با عسل
  3. ترکیب سویق صبحانه با شیره انگور یا توت یا خرما یا سه شیره یا عسل+ آبجوش یا شیر محلی داغ
  4. ترکیب سویق کامل یا عام با شیره انگور یا توت یا خرما یا سه شیره یا عسل+ آبجوش یا شیر محلی داغ
  5. ترکیب سویق گندم یا نخود با شیره انگور یا توت یا خرما یا سه شیره یا عسل+ آبجوش یا شیر محلی داغ

دسته‌بندی